Gazy cieplarniane to gazy występujące w atmosferze ziemskiej, które zatrzymują ciepło. Umożliwiają swobodny dostęp światła słonecznego do atmosfery, ale zapobiegają ucieczce części ciepła, które Ziemia w przeciwnym razie wypromieniowałaby w przestrzeń kosmiczną. Proces ten nazywany jest często efektem cieplarnianym i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania temperatury Ziemi w zakresie odpowiednim dla życia. Jednakże działalność człowieka, w szczególności spalanie paliw kopalnych i wylesianie, znacznie zwiększyła stężenie tych gazów, co prowadzi do nasilenia ocieplenia i przyczynia się do zmiany klimatu.

Gazy cieplarniane
Gazy cieplarniane
 1. Dwutlenek węgla (CO2):
  • Naturalne źródła: Oddychanie, aktywność wulkaniczna, rozkład materii organicznej.
  • Działania człowieka: Spalanie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny), wylesianie.
 2. Metan (CH4):
  • Naturalne źródła: Mokradła, termity, oceany, pożary.
  • Działania człowieka: Trawienie zwierząt gospodarskich, pola ryżowe, wydobycie węgla, wydobycie ropy i gazu.
 3. Podtlenek azotu (N2O):
  • Naturalne źródła: Bakterie glebowe, oceany.
  • Działania człowieka: Działalność rolnicza i przemysłowa, spalanie paliw kopalnych.
 4. Para wodna (H2O):
  • Naturalne źródła: Parowanie z oceanów, jezior i rzek.
  • Działania człowieka: Chociaż działalność człowieka nie powoduje bezpośredniej emisji pary wodnej, może ona wpływać na poziom pary wodnej w atmosferze poprzez działania wpływające na inne gazy cieplarniane.
 5. Ozon (O3):
  • Ozon stratosferyczny: Działa jak naturalny gaz cieplarniany, zapobiegając przedostawaniu się części szkodliwego promieniowania ultrafioletowego (UV) słońca do powierzchni Ziemi.
  • Ozon troposferyczny: Wytwarzany przez człowieka gaz cieplarniany i substancja zanieczyszczająca powietrze powstająca w wyniku reakcji tlenków azotu (NOx) i lotnych związków organicznych (LZO) w obecności światła słonecznego.
 6. Chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), wodorofluorowęglowodory (HFC):
  • Gazy wytwarzane przez człowieka: Historycznie stosowany w chłodnictwie, klimatyzacji i materiałach pędnych w aerozolu.
  • Wpływ: Chociaż zostały one wycofane ze względu na ich rolę w zubożaniu warstwy ozonowej, są silnymi gazami cieplarnianymi.

Nasilony efekt cieplarniany wynikający ze zwiększonego stężenia tych gazów jest głównym czynnikiem wpływającym na współczesne zmiany klimatyczne. Prowadzi to do globalnego ocieplenia, zmian w wzorcach pogodowych, podnoszenia się poziomu mórz i innych zmian środowiskowych. Monitorowanie i łagodzenie emisji gazów cieplarnianych to kluczowe elementy wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i promowania zrównoważenia środowiskowego.

Gazy cieplarniane w historii geologicznej

Historia gazów cieplarnianych w zapisie geologicznym Ziemi dostarcza cennych informacji na temat klimatu planety na przestrzeni milionów lat. Oto przegląd kluczowych okresów i wydarzeń związanych z gazami cieplarnianymi w historii geologicznej:

 1. Archean Eon (4.0 – 2.5 miliarda lat temu):
  • Wczesna atmosfera Ziemi była zdominowana przez metan (CH4) i amoniak (NH3).
  • Brak tlenu (O2) w atmosferze w tym czasie.
 2. Eon proterozoiczny (2.5 miliarda – 541 milionów lat temu):
  • Pojawienie się cyjanobakterii fotosyntetyzujących doprowadziło do akumulacji tlenu w atmosferze.
  • Poziom tlenu wzrósł, tworząc atmosferę bardziej bogatą w tlen.
  • Dowody wskazują, że w tym czasie dochodziło do epizodycznych wyrzutów metanu.
 3. Era paleozoiczna (541 – 252 miliony lat temu):
  • Okres karboński (359–299 milionów lat temu): wysoki poziom tlenu atmosferycznego i intensywny wzrost roślin.
  • Tworzenie się rozległego węgla depozyty ze względu na obfitość materiału roślinnego.
  • Późny okres permu (299–252 miliony lat temu): Masowa aktywność wulkaniczna mogła uwolnić duże ilości gazów cieplarnianych, przyczyniając się do wymierania permu i triasu.
 4. Era mezozoiczna (252 – 66 milionów lat temu):
  • Okres jurajski (201–145 milionów lat temu): wysokie temperatury i wysoki poziom CO2.
  • Okres kredowy (145–66 milionów lat temu): ciągłe ciepło; spadek poziomu CO2 pod koniec.
 5. Era kenozoiczna (66 milionów lat temu – obecnie):
  • Maksimum termiczne paleocenu i eocenu (PETM) (56 milionów lat temu): Gwałtowne globalne ocieplenie, prawdopodobnie spowodowane uwolnieniem dużych ilości dwutlenku węgla.
  • Epoka oligocenu (33.9–23 mln lat temu): ochłodzenie i przejście do warunków bardziej lodowcowych.
  • Epoka miocenu (23–5.3 mln lat temu): stopniowe ochłodzenie; ekspansja pokryw lodowych w późnym miocenie.
 6. Okres czwartorzędu (2.6 miliona lat temu – obecnie):
  • Epoka plejstocenu (2.6 miliona lat temu - 11,700 XNUMX lat temu): Cykle okresów lodowcowych i międzylodowcowych, na które wpływają zmiany parametrów orbity.
  • Epoka holocenu (11,700 XNUMX lat temu – współczesność): Stosunkowo stabilny klimat, pozwalający na rozwój cywilizacji ludzkich.
 7. Antropocen (proponowana epoka geologiczna):
  • Antropocen reprezentuje nową epokę charakteryzującą się znaczącym wpływem człowieka na geologię i ekosystemy Ziemi.
  • Szybki wzrost stężenia gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, w wyniku działalności człowieka, takiej jak industrializacja i spalanie paliw kopalnych.

Zrozumienie historii geologicznej gazów cieplarnianych zapewnia kontekst do interpretacji obecnych i przyszłych zmian klimatycznych. Podkreśla także wzajemne powiązania procesów geologicznych, biologicznych i atmosferycznych, które kształtują klimat Ziemi w ogromnych skalach czasowych.