Zasoby naturalne to elementy, substancje lub cechy występujące w środowisku, które są wykorzystywane przez organizmy żywe, w szczególności ludzi, w celu zaspokojenia swoich potrzeb i poprawy ich dobrostanu. Zasoby te są niezbędne dla różnych aspektów życia ludzkiego, od podstawowego przetrwania po rozwój gospodarczy i postęp technologiczny.

Zasoby naturalne obejmują szeroką gamę materiałów, źródeł energii i cech ekologicznych dostępnych w środowisku naturalnym. Można je podzielić na dwa główne typy: zasoby odnawialne i zasoby nieodnawialne.

Znaczenie zasobów naturalnych dla przetrwania i rozwoju człowieka:

Zasoby naturalne są integralną częścią przetrwania i rozwoju człowieka z kilku powodów:

 1. Podstawowe przetrwanie: Zasoby takie jak woda, powietrze i żyzna gleba mają fundamentalne znaczenie dla przetrwania człowieka. Czyste powietrze jest niezbędne do oddychania, woda jest niezbędna do nawodnienia i rolnictwa, a żyzna gleba wspiera wzrost roślin.
 2. Produkcja jedzenia: Zasoby rolne, w tym żyzna ziemia, woda i światło słoneczne, są niezbędne do uprawy roślin i hodowli zwierząt, zapewniając podstawę światowych dostaw żywności.
 3. Generacja energii: Zasoby naturalne, takie jak paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), odnawialne źródła energii (słoneczna, wiatrowa, hydroelektryczna) i paliwa jądrowe zapewniają energię potrzebną do wytwarzania energii elektrycznej, transportu i procesów przemysłowych.
 4. Schronienie i infrastruktura: Materiały budowlane, takie jak drewno, kamień i metale, pochodzą z zasobów naturalnych i są wykorzystywane do budowy schronów, infrastruktury i różnych produktów.
 5. Rozwój ekonomiczny: Zasoby naturalne znacząco przyczyniają się do gospodarki. Branże takie jak górnictwo, rolnictwo, leśnictwo i produkcja energii są bezpośrednio zależne od tych zasobów.
 6. Postęp technologiczny: Wiele innowacji technologicznych opiera się na zasobach naturalnych, od metali stosowanych w elektronice po rzadkie minerały wykorzystywane w zaawansowanych technologiach.

Rodzaje zasobów naturalnych

Zasoby naturalne można ogólnie podzielić na dwie główne kategorie w oparciu o ich dostępność i tempo odnawiania: zasoby odnawialne i zasoby nieodnawialne.

1. Zasoby odnawialne:

Zasoby odnawialne to takie, które można z czasem naturalnie uzupełnić w wyniku procesów naturalnych lub interwencji człowieka. Zasoby te są ogólnie uważane za zrównoważone, ponieważ nie ulegają wyczerpaniu, o ile są zarządzane w sposób odpowiedzialny. Oto kilka przykładów zasobów odnawialnych:

 • Energia słoneczna: Energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego. Jest ona wychwytywana za pomocą paneli słonecznych i może zostać zamieniona na energię elektryczną lub wykorzystana do ogrzewania.
 • Energia wiatrowa: Energia wytwarzana przez ruch prądów powietrza, wykorzystywana za pomocą turbin wiatrowych do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Energia wodna: Energia pozyskiwana z ruchu wody, często poprzez przechwytywanie energii płynących rzek lub zbiorników zaporowych.
 • Biomasa: Materiały organiczne, takie jak drewno, pozostałości rolne i odpady organiczne, wykorzystywane do produkcji energii w procesach takich jak spalanie lub konwersja na biopaliwa.
 • Energia geotermalna: Ciepło pochodzące ze skorupy ziemskiej, które można wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania.
 • Energia pływów: Energia wytwarzana przez ruch pływów, zwykle wychwytywana za pomocą turbin pływowych.
 • Energia oceanu: Energia wykorzystywana z ruchu prądów oceanicznych, fal i gradientów temperatury.

2. Zasoby nieodnawialne:

Zasoby nieodnawialne są ograniczone i ich dostępność jest ograniczona. Gdy te zasoby się wyczerpią, nie można ich naturalnie uzupełnić w ludzkim przedziale czasowym. Ciągłe zużycie zasobów nieodnawialnych może prowadzić do ich ostatecznego wyczerpania. Niektóre przykłady zasobów nieodnawialnych obejmują:

 • Paliwa kopalne: Należą do nich węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, które powstały przez miliony lat z materii organicznej. Są głównymi źródłami energii, ale szybko się wyczerpują ze względu na wysokie wskaźniki zużycia.
 • Minerały: Minerały metaliczne i niemetaliczne, takie jak żelazo, miedź, aluminiumi fosforany są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Po wydobyciu i skonsumowaniu nie można ich zregenerować.
 • Paliwa nuklearne: Uran i tor są wykorzystywane jako paliwa jądrowe do wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych. Chociaż reakcje jądrowe uwalniają duże ilości energii, materiały te są skończone.
 • Skamieniały węgiel: Ta kategoria obejmuje zasoby takie jak torf, łupki naftoweoraz piaski bitumiczne, które zawierają skamieniały węgiel i można je przetwarzać w celu uzyskania energii. Zasoby te są jednak ograniczone i często wymagają energochłonnych procesów ekstrakcji.

Ustawa bilansująca:

Równowaga w wykorzystaniu zasobów odnawialnych i nieodnawialnych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Nadmierne poleganie na zasobach nieodnawialnych może prowadzić do degradacji środowiska, zanieczyszczenia i problemów z bezpieczeństwem energetycznym. Przejście w kierunku większego wykorzystania zasobów odnawialnych jest niezbędne, aby złagodzić negatywne skutki wyczerpywania się zasobów i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Znaczenie i wykorzystanie zasobów naturalnych

Zasoby naturalne odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu życia na Ziemi i napędzaniu rozwoju człowieka. Ich znaczenie wynika z różnorodnych sposobów wspierania dobrobytu człowieka, działalności gospodarczej i postępu technologicznego. Oto niektóre z kluczowych powodów, dla których zasoby naturalne są niezbędne i ich różne zastosowania:

** 1. Podstawowe przeżycie człowieka:

 • Woda: Niezbędny do picia, gotowania, higieny i rolnictwa.
 • Powietrza: Zapewnia tlen do oddychania i utrzymuje skład atmosfery.
 • Żyzna gleba: Wspomaga wzrost roślin i rolnictwo, dostarczając żywność do spożycia.

** 2. Produkcja jedzenia:

 • Ziemia uprawna: Zapewnia przestrzeń do uprawy roślin i hodowli zwierząt.
 • Woda: Używany do nawadniania w celu uprawy roślin i utrzymania zwierząt gospodarskich.

** 3. Generacja energii:

 • Paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny): Podstawowe źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej, transportu i procesów przemysłowych.
 • Energia odnawialna (słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna): Oferuje zrównoważone alternatywy dla paliw kopalnych w celu wytwarzania czystej energii.

** 4. Działalność przemysłowa i gospodarcza:

 • Minerały i metale: Stosowane w produkcji, budownictwie, elektronice i różnych gałęziach przemysłu.
 • Lasy: Dostarczamy drewno, drewno i surowce do produkcji mebli, papieru i budownictwa.

** 5. Postęp technologiczny:

 • Minerały: Niezbędne do produkcji zaawansowanej elektroniki, baterii i półprzewodników.
 • Rzadkie elementy ziemi: Stosowany w technologiach takich jak smartfony, systemy energii odnawialnej i sprzęt medyczny.

** 6. Schronienie i infrastruktura:

 • Materiały budowlane: Drewno, kamień, cement, metale i inne materiały używane do budowy domów, budynków, dróg i mostów.

** 7. Medycyna i opieka zdrowotna:

 • Leki pochodzenia roślinnego: Naturalne związki pochodzące z roślin wykorzystywane są w medycynie tradycyjnej i współczesnej.
 • Minerały i metale: Stosowany w sprzęcie medycznym, urządzeniach i farmaceutykach.

** 8. Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe:

 • Bioróżnorodność: Bogate ekosystemy zapewniają siedliska, różnorodność genetyczną i naturalną równowagę.
 • Usługi ekosystemu: Zapylanie, oczyszczanie wody, regulacja klimatu i nie tylko.

** 9. Wartość kulturowa i rekreacyjna:

 • Malownicze krajobrazy: Obszary naturalne zapewniają przestrzeń rekreacyjną i sprzyjają dobremu samopoczuciu.
 • Ekoturystyka: Środowisko naturalne przyciąga turystów, wspierając lokalną gospodarkę.

** 10. Zasoby wodne:

 • Woda słodka: Niezbędny do picia, rolnictwa, przemysłu i ekosystemów.
 • Rybołówstwo: Zapewniają znaczące źródło białka i wspierają środki do życia.

** 11. Regulacja klimatyczna:

 • Lasy: Absorbuj dwutlenek węgla i przyczyniaj się do stabilności klimatu.
 • Mokradła: Magazynuj węgiel i reguluj przepływ wody, zmniejszając ryzyko powodzi.

** 12. Znaczenie kulturowe i duchowe:

 • Święte miejsca: Wiele obszarów przyrodniczych ma znaczenie kulturowe i duchowe dla społeczności tubylczych i lokalnych.

Równowaga między ochroną środowiska a zrównoważonym użytkowaniem: Zapewnienie odpowiedzialnego zarządzania, ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych jest niezbędne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Nadmierna eksploatacja lub złe zarządzanie może prowadzić do wyczerpywania się zasobów, degradacji środowiska i konfliktów społecznych. Zatem przyjęcie praktyk, które priorytetowo traktują ochronę, efektywne wykorzystanie zasobów i przejście na odnawialne alternatywy, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania korzyści, jakie zapewniają zasoby naturalne.

Wyzwania i obawy

Wykorzystanie zasobów naturalnych niesie ze sobą różne wyzwania i problemy, począwszy od degradacji środowiska po konflikty społeczne. Oto niektóre z kluczowych wyzwań związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych:

** 1. Wyczerpanie zasobów:

 • Źródła nieodnawialne: Nadmierne zużycie zasobów nieodnawialnych, takich jak paliwa kopalne i minerały, prowadzi do ich wyczerpania, powodując niedobory i potencjalne zakłócenia gospodarcze.

** 2. Degradacja środowiska:

 • Wylesianie: Wycinka lasów na potrzeby rolnictwa, pozyskiwania drewna i urbanizacji może skutkować utratą siedlisk, erozją gleby i zakłóceniem ekosystemów.
 • Skażenie: Wydobywanie zasobów i działalność przemysłowa mogą prowadzić do zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, szkodząc ekosystemom i zdrowiu ludzkiemu.
 • Zmiana klimatu: Spalanie paliw kopalnych powoduje emisję gazów cieplarnianych gazy cieplarniane, przyczyniając się do globalnego ocieplenia i wyzwań związanych z klimatem.

** 3. Utrata różnorodności biologicznej:

 • Niszczenie siedlisk: Wydobywanie zasobów i zagospodarowanie terenu mogą niszczyć siedliska i zagrażać gatunkom roślin i zwierząt.
 • Przełowienie: Niezrównoważone praktyki połowowe mogą prowadzić do wyczerpywania się zasobów rybnych i zakłócania ekosystemów morskich.

** 4. Niedobór wody:

 • Nadużycie i zanieczyszczenie: Nadmierny pobór wody, zanieczyszczenie i nieefektywna gospodarka wodna przyczyniają się do niedoborów wody w wielu regionach.

** 5. Degradacja ziemi:

 • Erozja gleby: Złe praktyki gospodarowania gruntami, takie jak nadmierny wypas i wylesianie, mogą skutkować erozją gleby i zmniejszeniem produktywności rolnictwa.

** 6. Konflikty społeczne:

 • Dystrybucja zasobów: Nierówny podział zasobów może prowadzić do nierówności społecznych i konfliktów o dostęp i korzyści.
 • Prawa ludności tubylczej: Działalność wydobywcza może wkroczyć na ziemie tubylcze, prowadząc do konfliktów o prawa do ziemi i dziedzictwo kulturowe.

** 7. Bezpieczeństwo energetyczne:

 • Zależność od paliw kopalnych: Zależność energetyczna od paliw kopalnych może skutkować brakiem bezpieczeństwa energetycznego ze względu na napięcia geopolityczne i wahania cen.

** 8. Gospodarowanie odpadami:

 • Odpady wydobywcze: Wydobywanie minerałów generuje duże ilości odpadów i odpadów poflotacyjnych, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska, jeśli nie są właściwie zarządzane.

** 9. Wyzwania technologiczne:

 • Technologie wymagające dużych zasobów: Przemysł zaawansowanych technologii wymaga rzadkich minerałów, co przyczynia się do wyczerpywania zasobów i wpływu na środowisko.

** 10. Globalne wyzwania: - Zagadnienia transgraniczne: Zanieczyszczenia i eksploatacja zasobów mogą mieć skutki transgraniczne i wymagać współpracy międzynarodowej.

** 11. Niezrównoważone rolnictwo: - Monokultura: Poleganie na pojedynczych gatunkach roślin uprawnych może prowadzić do degradacji gleby, zmniejszenia różnorodności biologicznej i podatności na szkodniki.

** 12. Zmiany urbanizacji i użytkowania gruntów: - Rozrost miejski: Rozrastanie się miast może prowadzić do utraty gruntów rolnych, terenów zielonych i zwiększonego zużycia zasobów.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga holistycznego podejścia, które kładzie nacisk na zrównoważone zarządzanie zasobami, wysiłki na rzecz ochrony, przyjęcie czystszych technologii, wzorce odpowiedzialnej konsumpcji i współpracę międzynarodową. Niezbędne jest zrównoważenie potrzeb ludzkich z ochroną ekosystemów oraz dobrostanem obecnych i przyszłych pokoleń.

Zrównoważone zarządzanie i ochrona

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona są niezbędne, aby zapewnić ich dostępność dla obecnych i przyszłych pokoleń, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko. Oto niektóre strategie i podejścia do osiągnięcia zrównoważonego zarządzania i ochrony:

** 1. Planowanie i regulacja zasobów:

 • Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ): Oceń potencjalne skutki środowiskowe projektów przed ich zatwierdzeniem.
 • Ramy regulacyjne: Egzekwuj prawa i regulacje kontrolujące wydobycie zasobów, zanieczyszczenie i użytkowanie gruntów.

** 2. Zrównoważone praktyki wydobywcze:

 • Rejestrowanie selektywne: W lasach należy zbierać wyłącznie dojrzałe drzewa, aby umożliwić naturalną regenerację.
 • Zarządzanie rybołówstwem: Wdrażaj kwoty, limity wielkości i obszary chronione, aby zapobiec przełowieniu.

** 3. Ochrona różnorodności biologicznej:

 • Obszary chronione: Twórz parki narodowe, rezerwaty dzikiej przyrody i morskie obszary chronione oraz zarządzaj nimi, aby chronić ekosystemy i gatunki.
 • Renowacja siedliska: Przywróć zdegradowane siedliska, aby zwiększyć różnorodność biologiczną i odporność ekosystemów.

** 4. Transformacja energii odnawialnej:

 • Inwestuj w odnawialne źródła energii: Promuj wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i innych czystych źródeł energii w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.
 • Efektywności energetycznej: Popraw efektywność energetyczną w przemyśle, transporcie i budynkach, aby zmniejszyć zużycie energii.

** 5. Redukcja odpadów i recykling:

 • Ogranicz, wykorzystaj ponownie, poddaj recyklingowi: Zachęcaj do ograniczania ilości odpadów, ponownego wykorzystania produktów i recyklingu materiałów, aby zminimalizować wytwarzanie odpadów.

** 6. Zrównoważone rolnictwo:

 • Agroekologia: Wdrażaj praktyki poprawiające stan gleby, ograniczające użycie środków chemicznych i promujące różnorodność biologiczną.
 • Płodozmian: Obracaj rośliny, aby zapobiec degradacji gleby i poprawić żyzność.

** 7. Gospodarka wodna:

 • Wydajne nawadnianie: Stosuj wodooszczędne metody nawadniania, aby zminimalizować straty wody w rolnictwie.
 • Oszczędzanie wody: Zachęcaj do praktyk oszczędzania wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie.

** 8. Zaangażowanie społeczne i wiedza tubylcza:

 • Zaangażowanie lokalne: Angażuj społeczności lokalne i ludność tubylczą w podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami, które mają wpływ na ich źródła utrzymania.
 • Tradycyjne praktyki: Uwzględnij rodzimą wiedzę i praktyki na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów.

** 9. Edukacja i świadomość:

 • Dotarcie do opinii publicznej: Podnoszenie świadomości na temat znaczenia ochrony zasobów i zrównoważonych praktyk.
 • Edukacja ekologiczna: Włączenie edukacji ekologicznej do programów szkolnych w celu promowania odpowiedzialnych postaw wobec przyrody.

** 10. Badania i innowacje: - Zielone technologie: Opracowuj i wdrażaj technologie zmniejszające wpływ na środowisko, takie jak czystsze metody produkcji energii i zrównoważone materiały. – Wycena usług ekosystemowych: Oceń i określ ilościowo wartość usług ekosystemowych, aby podkreślić ich znaczenie dla procesu decyzyjnego.

** 11. Współpraca międzynarodowa: - Ochrona transgraniczna: Współpracuj ponad granicami, aby chronić wspólne ekosystemy i zasoby. – Umowy i traktaty: Uczestniczyć w porozumieniach międzynarodowych, które dotyczą globalnych wyzwań środowiskowych.

** 12. Zbiorowa odpowiedzialność: - Zrównoważone praktyki biznesowe: Zachęcaj przedsiębiorstwa do stosowania praktyk przyjaznych dla środowiska i ograniczania zużycia zasobów.

Zrównoważone zarządzanie i ochrona wymagają równowagi między potrzebami człowieka a ochroną środowiska. Wdrażając te strategie, społeczeństwa mogą zmierzać w kierunku bardziej sprawiedliwej i odpornej przyszłości, która uwzględnia ograniczenia zasobów planety.

Perspektywy na przyszłość

Przyszłe perspektywy w zakresie zasobów naturalnych i zarządzania nimi są złożone i wieloaspektowe, kształtowane przez różne czynniki, w tym wzrost liczby ludności, postęp technologiczny, zmianę klimatu i ewoluujące wartości społeczne. Oto kilka kluczowych trendów i rozważań, które mogą ukształtować przyszłość zasobów naturalnych:

** 1. Imperatyw zrównoważonego rozwoju:

 • Zwiększanie świadomości wyzwań środowiskowych prawdopodobnie spowoduje większy nacisk na zrównoważone zarządzanie zasobami i ich ochronę.

** 2. Transformacja energii odnawialnej:

 • Oczekuje się ciągłego postępu w technologiach energii odnawialnej, przyspieszającego odchodzenie od paliw kopalnych i ograniczającego emisję gazów cieplarnianych.

** 3. Gospodarka obiegowa:

 • Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, skupiająca się na ograniczaniu ilości odpadów, ponownym wykorzystaniu materiałów i recyklingu, zyska na znaczeniu, aby rozwiązać problem niedoboru zasobów.

** 4. Innowacje technologiczne:

 • Innowacje w zakresie wydobywania zasobów, gospodarowania odpadami i produkcji energii mogą złagodzić wpływ na środowisko.

** 5. Urbanizacja i infrastruktura:

 • Zarządzanie wpływem urbanizacji na użytkowanie gruntów, zapotrzebowanie na wodę i zużycie energii będzie kluczowym wyzwaniem.

** 6. Odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów:

 • Wysiłki na rzecz odbudowy ekosystemów i ochrony różnorodności biologicznej staną się ważniejsze w obliczu utraty siedlisk i wymierania gatunków.

** 7. Adaptacja klimatyczna:

 • Społeczności i przemysł będą musiały dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, w tym niedoboru wody, ekstremalnych zjawisk pogodowych i rosnącego poziomu mórz.

** 8. Rozwiązania technologiczne:

 • Technologie takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych i teledetekcja pomogą w monitorowaniu zasobów, zarządzaniu i ich ochronie.

** 9. Zielone finanse i inwestycje:

 • Prawdopodobnie wzrośnie zwiększone finansowanie zrównoważonych projektów i inwestycji w energię odnawialną i inicjatywy związane z ochroną środowiska.

** 10. Transformacje gospodarcze: – Przejście w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk może prowadzić do zmian w modelach ekonomicznych i strategiach biznesowych.

** 11. Wiedza i współpraca tubylców: – Prawdopodobnie wzrośnie uznanie znaczenia wiedzy tubylczej i zaangażowania w zarządzanie zasobami.

** 12. Polityka i zarządzanie: – Rządy i organizacje międzynarodowe będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu polityk promujących zrównoważone zarządzanie zasobami.

** 13. Bezpieczeństwo wodne: – Problemy związane z niedoborem wody będą wymagały innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania, ochrony i sprawiedliwej dystrybucji.

** 14. Globalna współpraca: – Współpraca międzynarodowa będzie niezbędna, aby stawić czoła transgranicznym wyzwaniom środowiskowym i promować zrównoważony rozwój.

** 15. Sprawiedliwość środowiskowa: – Sprawiedliwy podział zasobów i korzyści, szczególnie wśród społeczności marginalizowanych, zyska na znaczeniu.

Należy zauważyć, że przyszłość jest z natury niepewna, a działania podjęte dzisiaj będą miały wpływ na trajektorię zarządzania zasobami naturalnymi. Zrównoważona przyszłość wymaga wspólnych wysiłków rządów, przemysłu, społeczności i jednostek, aby zapewnić odpowiedzialne wykorzystanie i ochronę zasobów dla dobra ludzi i planety.

Wnioski

Podsumowując, nie można przecenić znaczenia zasobów naturalnych w podtrzymywaniu życia, napędzaniu wzrostu gospodarczego i wspieraniu postępu technologicznego. Od powietrza, którym oddychamy, po energię, która napędza nasze życie – zasoby te leżą u podstaw każdego aspektu ludzkiej egzystencji. Stanowią fundament, na którym budujemy nasze społeczeństwa, gospodarki i innowacje.

Jednakże, jak ustaliliśmy, niezrównoważona eksploatacja tych zasobów doprowadziła do poważnych wyzwań, w tym degradacji środowiska, wyczerpywania się zasobów i konfliktów społecznych. Konsekwencje takich działań odczuwają zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia.

Jednak droga naprzód nie wiedzie przez rozpacz, ale przez możliwości i odpowiedzialność. Jest to wezwanie do działania na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania i ochrony zasobów. Mamy możliwość zmiany naszych praktyk, przyjęcia zrównoważonych technologii i wdrożenia polityk, które priorytetowo traktują dobro planety i jej mieszkańców.

Przyjmując zasady zrównoważonego zarządzania, stosując czystsze źródła energii, zachowując różnorodność biologiczną i szanując rodzimą wiedzę, możemy utorować drogę do jaśniejszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości. Przyszłość ta zależy od naszego wspólnego zaangażowania w zachowanie delikatnej równowagi naszych ekosystemów, ochronę zasobów, które nas utrzymują, i przekazanie kwitnącej planety kolejnym pokoleniom.

Bądźmy zjednoczeni w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, uznając, że działając mądrze dzisiaj, możemy stworzyć świat, w którym dobrobyt, harmonia i odpowiedzialne zarządzanie zasobami współistnieją, zapewniając dziedzictwo obfitości dla przyszłych pokoleń.