Tektonika płyt to teoria naukowa wyjaśniająca ruchy i zachowanie litosfery ziemskiej, która składa się ze skorupy i najwyższego płaszcza. Teoria zakłada, że ​​litosfera Ziemi jest podzielona na szereg płyt, które są w ciągłym ruchu, napędzane ciepłem wytwarzanym przez jądro Ziemi. Gdy te płyty się poruszają, wchodzą w interakcję ze sobą, co prowadzi do szerokiego zakresu zjawiska geologiczne, Takie jak trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i powstawanie góra zakresy.

Teorię tektoniki płyt opracowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w oparciu o połączenie danych geofizycznych i obserwacji cech powierzchni Ziemi. Zastąpiła wcześniejsze teorie „dryfu kontynentalnego” i „rozprzestrzeniania się dna morskiego” oraz zapewniła ujednolicone ramy dla zrozumienia historii geologicznej Ziemi i rozmieszczenia zasoby naturalne.

Niektóre z kluczowych pojęć związanych z tektoniką płyt obejmują rodzaje granic płyt, procesy subdukcji i rozprzestrzeniania się dna morskiego, powstawanie gór i grzbietów oceanicznych oraz rozmieszczenie trzęsień ziemi i aktywności wulkanicznej na całym świecie. Tektonika płyt ma ważne implikacje dla naszego zrozumienia zagrożeń naturalnych, zmian klimatycznych i... ewolucja życia na ziemi.

Teoria płyt tektonicznych

Oprócz zwykłego opisu bieżących ruchów płyt, Plate Tectonics zapewnia nadrzędne ramy, które łączą wiele elementów nauki o Ziemi. Tektonika płyt to stosunkowo młoda teoria naukowa, która do pełnego opracowania wymagała rozwoju technologii obserwacyjnej i obliczeniowej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. To wyjaśniające gravitas a waga dowodów obserwacyjnych przezwyciężyła początkowy sceptycyzm co do tego, jak mobilna jest w rzeczywistości powierzchnia Ziemi, a tektonika płyt szybko została powszechnie zaakceptowana przez naukowców na całym świecie.

Historyczny rozwój teorii tektoniki płyt

Teoria tektoniki płyt jest jedną z najbardziej podstawowych i wpływowych teorii w dziedzinie geologii. Teoria wyjaśnia strukturę litosfery Ziemi i procesy napędzające ruch płyt tektonicznych Ziemi. Rozwój teorii tektoniki płyt jest wynikiem wkładu wielu naukowców na przestrzeni kilku stuleci. Oto niektóre z kluczowych osiągnięć w historycznym rozwoju teorii tektoniki płyt:

 1. Hipoteza dryfu kontynentalnego autorstwa Alfreda Wegenera (1912): Pomysł, że kontynenty były kiedyś połączone, a potem się od siebie oddaliły, został po raz pierwszy zaproponowany przez Alfreda Wegenera w 1912 r. Wegener oparł swoją hipotezę na dopasowaniu kontynentów, podobieństwach typów skał i Skamieniałości po przeciwnych stronach Atlantyku oraz dowody przeszłego zlodowacenia.
 2. Badania paleomagnetyzmu (lata pięćdziesiąte): W latach pięćdziesiątych XX wieku przeprowadzono badania nad namagnesowaniem skały na dnie oceanu pokazało, że skorupa oceaniczna ma wzór pasków magnetycznych symetryczny względem grzbietów śródoceanicznych. Ten wzór dostarczył dowodów na rozprzestrzenianie się dna morskiego i pomógł wesprzeć koncepcję dryfu kontynentalnego.
 3. Hipoteza Vine’a-Matthewsa-Morleya (1963): W 1963 roku Fred Vine, Drummond Matthews i Lawrence Morley zaproponowali hipotezę wyjaśniającą symetryczne paski magnetyczne na dnie morskim pod względem rozprzestrzeniania się dna morskiego. Hipoteza sugerowała, że ​​nowa skorupa oceaniczna powstała na grzbietach śródoceanicznych, a następnie oddalała się od grzbietów w przeciwnych kierunkach, tworząc wzór pasków magnetycznych.
 4. Teoria tektoniki płyt (koniec lat 1960. XX w.): Pod koniec lat 1960. XX w. idee dryfu kontynentalnego i rozprzestrzeniania się dna morskiego połączono w Teorię Tektoniki Płyt. Teoria wyjaśnia ruch płyt litosferycznych Ziemi, które składają się z kontynentów i skorupy oceanicznej. Płyty poruszają się w odpowiedzi na siły generowane przez konwekcję w płaszczu i oddziałują na granicach płyt, co jest związane z trzęsieniami ziemi, aktywnością wulkaniczną i budynek górski.
 5. Kolejne udoskonalenia: Od czasu opracowania teorii tektoniki płyt nastąpiło wiele udoskonaleń i postępów w naszym rozumieniu ruchu płyt i granic płyt. Obejmują one rozpoznawanie różnych typów granic płyt (np. rozbieżnych, zbieżnych i transformowanych), badanie punktów gorących i pióropuszów płaszcza oraz wykorzystanie globalnego systemu pozycjonowania (GPS) do śledzenia ruchu płyt.

Dowody na teorię

Teoria tektoniki płyt jest poparta szeroką gamą dowodów z różnych dziedzin nauki. Oto kilka przykładów:

 1. Paleomagnetyzm: Skały zawierają maleńki magnes minerały które w momencie powstania dopasowują się do pola magnetycznego Ziemi. Mierząc orientację tych minerałów, naukowcy mogą określić szerokość geograficzną, na której powstała skała. Kiedy porównuje się skały z różnych kontynentów, okazuje się, że ich orientacja magnetyczna jest taka sama, jak gdyby były kiedyś połączone.
 2. Rozprzestrzenianie się dna morskiego: Grzbiety śródoceaniczne, w których tworzy się nowa skorupa oceaniczna, to najdłuższe pasma górskie na Ziemi. Gdy magma unosi się i krzepnie na grzbietach, tworzy nową skorupę oceaniczną, która oddala się od grzbietu w przeciwnych kierunkach. Mierząc wiek skał po obu stronach grzbietu, naukowcy wykazali, że dno morskie się oddala.
 3. Trzęsienia ziemi i wulkany: Większość trzęsień ziemi i wulkanów ma miejsce na granicach płyt, co stanowi kolejny dowód na to, że płyty się poruszają.
 4. Pomiary GPS: Technologia globalnego systemu pozycjonowania (GPS) pozwala naukowcom mierzyć ruch płyt ziemskich z dużą dokładnością. Pomiary te potwierdzają, że płyty rzeczywiście się poruszają i dostarczają informacji o szybkości i kierunkach ruchu płyt.
 5. Dowody kopalne: Po przeciwnych stronach Oceanu Atlantyckiego znaleziono skamieniałości identycznych organizmów, co wskazuje, że kontynenty były kiedyś połączone.

Ogólnie rzecz biorąc, teoria tektoniki płyt jest poparta dużą ilością dowodów z różnych źródeł, dostarczających solidnego wyjaśnienia ruchów i interakcji ziemskich płyt litosferycznych.

Granice płyt: rodzaje i charakterystyka

Granice płyt odnoszą się do stref, w których wchodzą w interakcję płyty tworzące litosferę Ziemi. Istnieją trzy główne typy granic płyt: rozbieżne, zbieżne i transformowane. Każdy typ charakteryzuje się specyficznymi cechami i procesami geologicznymi.

 1. Rozbieżne granice płyt: Występują, gdy płyty oddalają się od siebie. Magma unosi się z płaszcza i tworzy nową skorupę, gdy się ochładza i krzepnie. Proces ten nazywany jest rozprzestrzenianiem się dna morskiego i powoduje powstawanie grzbietów śródoceanicznych. Rozbieżne granice występują także na lądzie, gdzie tworzą doliny ryftowe. Przykłady rozbieżnych granic obejmują grzbiet środkowoatlantycki i strefę szczeliny wschodnioafrykańskiej.
 2. Zbieżne granice płyt: Występują, gdy płyty zbliżają się do siebie. Istnieją trzy typy granic zbieżnych, w zależności od rodzaju płyt: oceaniczno-oceaniczna, oceaniczno-kontynentalna i kontynentalno-kontynentalna. Na zbieżnej granicy oceaniczno-oceanicznej jedna płyta subdukuje (nurkuje pod) drugą i tworzy się rów głębinowy. Subdukcja tworzy również łuk wulkaniczny na płycie nadrzędnej. Przykładami zbieżnych granic oceaniczno-oceanicznych są Aleuty i Mariany. Na zbieżnej granicy oceaniczno-kontynentalnej gęstsza płyta oceaniczna wsuwa się pod mniej gęstą płytę kontynentalną, tworząc kontynentalny łuk wulkaniczny. Przykładami zbieżnych granic oceaniczno-kontynentalnych są Andy i Kaskady. Na zbieżnej granicy kontynentalno-kontynentalnej żadna płyta nie ulega subdukcji, ponieważ jest zbyt wyporna. Zamiast tego zgniatają się i składają, tworząc duże pasma górskie. Przykładami zbieżnych granic kontynentalno-kontynentalnych są Himalaje i Appalachy.
 3. Przekształć granice płyt: Występują, gdy płyty przesuwają się obok siebie. Charakteryzują się poślizgiem błędy, gdzie ruch jest poziomy, a nie pionowy. Granice transformacji kojarzą się z trzęsieniami ziemi, a najbardziej znanym przykładem jest San Andreas Wina w Kalifornii.

Charakterystyka granic płyt jest związana z rodzajem interakcji płyt i procesami geologicznymi zachodzącymi na tych granicach. Zrozumienie rodzajów granic płyt ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia tektoniki płyt i procesów geologicznych kształtujących naszą planetę.

Granice płyt

Jak działa tektonika płyt

Tektonika płyt to teoria opisująca ruch dużych segmentów litosfery Ziemi (skorupy i najwyższej części płaszcza) nad słabszą astenosferą. Litosfera jest podzielona na szereg płyt, które poruszają się względem siebie z szybkością kilku centymetrów rocznie. Ruch tych płyt napędzany jest siłami generowanymi we wnętrzu Ziemi.

Proces tektoniki płyt składa się z następujących etapów:

 1. Tworzenie się nowej litosfery oceanicznej na grzbietach śródoceanicznych, gdzie magma unosi się z płaszcza i krzepnie, tworząc nową skorupę. Nazywa się to rozprzestrzenianiem się dna morskiego.
 2. Zniszczenie starej litosfery oceanicznej w strefach subdukcji, gdzie jedna płyta jest wciskana pod drugą w płaszcz. Procesowi temu towarzyszy uwolnienie energii sejsmicznej, powodującej trzęsienia ziemi.
 3. Ruch płyt pod wpływem sił generowanych na ich granicach, które mogą być rozbieżne, zbieżne lub transformowane.
 4. Interakcje między płytami, które mogą powodować powstawanie gór, otwieranie lub zamykanie basenów oceanicznych oraz powstawanie wulkanów.

Ogólnie rzecz biorąc, ruch płyt ziemskich jest odpowiedzialny za wiele cech geologicznych, które obserwujemy na naszej planecie.

Jakie są talerze?

Ziemska litosfera, która jest najbardziej zewnętrzną stałą warstwą Ziemi, jest podzielona na kilka dużych i małych płyt, które unoszą się po leżącej pod nią, plastycznej astenosferze. Płyty te składają się ze skorupy ziemskiej i najwyższej części płaszcza i mogą poruszać się niezależnie od siebie. Istnieje kilkanaście głównych płyt, którymi są płyty Pacyfiku, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Eurazji, Afryki, Indo-Australii, Antarktyki i Nazca, a także kilka mniejszych płyt.

Granice płyt

Granice płyt to obszary, w których spotykają się dwie lub więcej płyt tektonicznych. Istnieją trzy główne typy granic płyt: granice rozbieżne, w których płyty oddalają się od siebie; zbieżne granice, w których płyty zbliżają się do siebie i zderzają; i przekształcają granice, w których płyty przesuwają się obok siebie. Granice te charakteryzują się specyficznymi cechami i zjawiskami geologicznymi, takimi jak doliny ryftowe, grzbiety śródoceaniczne, strefy subdukcji i trzęsienia ziemi. Interakcje między płytami na ich granicach są odpowiedzialne za wiele procesów geologicznych, w tym za powstawanie gór, aktywność wulkaniczną i powstawanie basenów oceanicznych.

Rozbieżne granice: cechy i przykłady

Granice rozbieżne to miejsca, w których dwie płyty tektoniczne oddalają się od siebie. Granice te można znaleźć zarówno na lądzie, jak i pod oceanem. Gdy płyty się od siebie oddalają, magma wypływa na powierzchnię i ochładza się, tworząc nową skorupę, która tworzy szczelinę lub szczelinę pomiędzy płytami.

Cechy rozbieżnych granic:

 • Grzbiety śródoceaniczne: podwodne pasma górskie, które tworzą się na rozbieżnych granicach między płytami oceanicznymi. Najbardziej rozległym i najbardziej znanym grzbietem śródoceanicznym jest Grzbiet Śródatlantycki.
 • Doliny ryftowe: głębokie doliny tworzące się na lądzie na rozbieżnych granicach płyt, takie jak dolina ryftowa w Afryce Wschodniej.
 • Wulkany: Kiedy magma wypływa na powierzchnię na rozbieżnych granicach, może tworzyć wulkany, szczególnie na obszarach, gdzie granica znajduje się pod oceanem. Wulkany te są zazwyczaj wulkanami tarczowymi, które są szerokie i łagodnie nachylone.

Przykłady rozbieżnych granic:

 • Grzbiet Środkowoatlantycki: granica między płytą północnoamerykańską a płytą eurazjatycką.
 • Dolina Ryftowa Afryki Wschodniej: granica między płytą afrykańską a płytą arabską.
 • Islandia: Wulkaniczna wyspa położona na grzbiecie środkowoatlantyckim, na granicy między płytą północnoamerykańską a płytą euroazjatycką.

Zbieżne granice: cechy i przykłady

Granice zbieżne to obszary, w których zderzają się dwie płyty tektoniczne. Charakterystyka i cechy tych granic zależą od rodzaju zbiegających się płyt, niezależnie od tego, czy są to płyty oceaniczne, czy kontynentalne, oraz od ich względnej gęstości. Istnieją trzy typy granic zbieżnych:

 1. Konwergencja oceaniczno-kontynentalna: W tego typu konwergencji płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę kontynentalną, tworząc głęboki rów oceaniczny i wulkaniczny łańcuch górski. Subdukcja płyty oceanicznej powoduje częściowe stopienie płaszcza, co prowadzi do powstania magmy. Magma wypływa na powierzchnię i tworzy wulkaniczny łańcuch górski na płycie kontynentalnej. Przykładami tego typu granic są Andy w Ameryce Południowej i Pasmo Kaskadowe w Ameryce Północnej.
 2. Konwergencja oceaniczno-oceaniczna: W tego typu konwergencji jedna płyta oceaniczna podsuwa się pod inną płytę oceaniczną, tworząc głęboki rów oceaniczny i łuk wyspy wulkanicznej. Subdukcja płyty oceanicznej powoduje częściowe stopienie płaszcza, co prowadzi do powstania magmy. Magma wypływa na powierzchnię i tworzy łuk wyspy wulkanicznej. Przykładami tego typu granic są Aleuty na Alasce i Mariany na zachodnim Pacyfiku.
 3. Konwergencja kontynentalno-kontynentalna: W tego typu zbieżności zderzają się dwie płyty kontynentalne, tworząc wysokie pasmo górskie. Ponieważ obie płyty kontynentalne mają podobną gęstość, żadnej z nich nie można subdukować. Zamiast tego płyty są wypychane w górę, tworząc wysokie pasmo górskie z rozległymi fałdami i uskokami. Przykładami tego typu granic są Himalaje w Azji i Appalachy w Ameryce Północnej.

Na zbieżnych granicach trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i powstawanie pasm górskich są powszechnymi cechami ze względu na intensywną aktywność geologiczną występującą w tych lokalizacjach.

Transformuj granice: funkcje i przykłady

Granice transformacji to strefy, w których dwie płyty tektoniczne przesuwają się obok siebie ruchem poziomym. Granice te są również znane jako granice konserwatywne, ponieważ nie dochodzi do tworzenia ani niszczenia litosfery. Oto niektóre funkcje i przykłady granic transformacji:

Cechy:

 • Granice transformacji charakteryzują się zazwyczaj serią równoległych uskoków lub pęknięć w litosferze.
 • Usterki związane z granicami transformacji mogą mieć długość od kilku metrów do setek kilometrów.
 • Granice transformacji mogą tworzyć elementy liniowe na powierzchni Ziemi, takie jak doliny lub grzbiety.
 • Ruch płyt wzdłuż granic transformacji może powodować trzęsienia ziemi.

Przykłady:

 • Usterka San Andreas w Kalifornii jest dobrze znanym przykładem granicy transformacji. Wyznacza granicę między płytą północnoamerykańską a płytą pacyficzną.
 • Usterka alpejska w Nowej Zelandii jest kolejnym przykładem granicy przekształcenia, wyznaczającej granicę między płytą Pacyfiku a płytą australijską.
 • Morze Martwe Transformacja na Bliskim Wschodzie to złożony system uskoków transformacyjnych łączących Szczelinę Morza Czerwonego ze Strefą Uskoków Wschodnioanatolijskich.

Granice transformacji odgrywają ważną rolę w tektonice płyt, ponieważ pomagają dostosować ruch płyt po powierzchni Ziemi.

Ruch płyt i kinematyka płyt

Ruch płyt odnosi się do ruchu płyt tektonicznych względem siebie. Badanie ruchu płyt nazywa się kinematyką płyt. Kinematyka płyt obejmuje pomiar kierunku, szybkości i stylu ruchu płyt tektonicznych.

Ruch płyt napędzany jest ruchem magmy w płaszczu, co powoduje, że płyty poruszają się w różnych kierunkach i z różnymi prędkościami. Ruch płyt można mierzyć za pomocą różnych technik, w tym GPS (Globalnego Systemu Pozycjonowania) i zdjęć satelitarnych.

Istnieją trzy rodzaje granic płyt: rozbieżne, zbieżne i transformowane. Na rozbieżnych granicach dwie płyty oddalają się od siebie, tworząc w ten sposób nową skorupę. Na zbieżnych granicach dwie płyty zbliżają się do siebie, a gęstsza płyta oceaniczna wsuwa się pod mniej gęstą płytę kontynentalną. Na granicach transformacji dwie płyty przesuwają się obok siebie poziomo.

Na kierunek i prędkość ruchu płyt może wpływać wiele czynników, w tym gęstość i grubość litosfery, wytrzymałość i orientacja płyt litosferycznych oraz rozmieszczenie komórek konwekcyjnych w płaszczu. Badanie kinematyki płyt jest niezbędne do zrozumienia powstawania i ewolucji skorupy ziemskiej, a także do przewidywania i łagodzenia skutków trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.

Siły napędowe tektoniki płyt

Siły napędowe tektoniki płyt to siły powodujące ruch płyt tektonicznych Ziemi. Istnieją dwa główne rodzaje sił napędowych:

 1. Wypychanie grzbietów: Siła ta jest spowodowana wypychaniem magmy w górę na grzbietach śródoceanicznych, co tworzy nową skorupę oceaniczną. Gdy tworzy się nowa skorupa, wypycha starszą skorupę z grzbietu, powodując jej ruch.
 2. Ciągnięcie płyty: Siła ta jest spowodowana ciężarem subdukcyjnej litosfery oceanicznej, która ciągnie resztę płyty w kierunku strefy subdukcji. Ciągnięcie płyty może spowodować deformację, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczną.

Inne możliwe siły napędowe tektoniki płyt obejmują konwekcję płaszcza, czyli powolny ruch płaszcza Ziemi pod wpływem ciepła z jądra, oraz siły grawitacyjne, które mogą powodować boczne ruchy płyt.

Tektonika płyt i trzęsienia ziemi

Tektonika płyt i trzęsienia ziemi to zjawiska ściśle ze sobą powiązane. Trzęsienia ziemi występują, gdy dwie płyty oddziałują na swoich granicach. Granice płyt dzielą się na trzy typy: rozbieżne, zbieżne i transformowane. Trzęsienia ziemi występują na wszystkich trzech typach granic, ale charakterystyka trzęsień ziemi różni się w zależności od rodzaju granicy.

Na rozbieżnych granicach trzęsienia ziemi są zwykle płytkie i o małej sile. Dzieje się tak dlatego, że płyty oddalają się od siebie, a tarcie i naprężenia działające na skały są stosunkowo niewielkie. Jednakże w miarę oddalania się płyt głębokość trzęsień ziemi może się zwiększać.

Na zbieżnych granicach trzęsienia ziemi mogą być głębokie i mieć dużą siłę. Dzieje się tak, ponieważ płyty zderzają się, a skały znajdują się pod dużym naprężeniem i ciśnieniem. Strefy subdukcji, w których jedna płyta jest wciskana pod drugą, są szczególnie podatne na duże, niszczycielskie trzęsienia ziemi.

Przekształć granice również doświadczają dużych trzęsień ziemi. Granice te występują, gdy dwie płyty przesuwają się obok siebie poziomo. Tarcie i nacisk na skały mogą prowadzić na duże trzęsienia ziemi.

Ogólnie rzecz biorąc, tektonika płyt jest siłą napędową większości trzęsień ziemi na Ziemi, a zrozumienie ruchu i interakcji płyt tektonicznych ma kluczowe znaczenie dla przewidywania i łagodzenia skutków trzęsienie ziemi zagrożenia.

Tektonika płyt i wulkanizm

Tektonika płyt i wulkanizm są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ większość aktywności wulkanicznej Ziemi ma miejsce na granicach płyt. Magma unosi się z płaszcza i jest wypychana w górę przez ruch płyt tektonicznych, powodując erupcje wulkanów. Typ wulkan a styl erupcji zależy od składu i lepkości magmy.

Na rozbieżnych granicach płyt magma unosi się z płaszcza, tworząc nową skorupę, tworząc wulkany tarczowe, które zazwyczaj nie są wybuchowe. Przykładami tego typu aktywności wulkanicznej są grzbiety śródoceaniczne.

Na zbieżnych granicach płyt gęstsza płyta oceaniczna wsuwa się pod mniej gęstą płytę kontynentalną, topiąc subdukowaną płytę, tworząc magmę. Ten rodzaj aktywności wulkanicznej może skutkować wybuchowymi erupcjami i powstawaniem stratowulkanów. Pierścień Ognia Pacyfiku to strefa intensywnej aktywności wulkanicznej, która występuje na zbieżnych granicach płyt.

Granice płyt transformacyjnych zazwyczaj nie powodują aktywności wulkanicznej, ale mogą tworzyć cechy wulkaniczne, takie jak erupcje szczelin i kominy wulkaniczne.

Podsumowując, tektonika płyt odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu i lokalizacji wulkanów, a rodzaj aktywności wulkanicznej zależy od rodzaju granicy płyt i składu magmy.

Tektonika płyt i budowanie gór

Tektonika płyt odgrywa znaczącą rolę w budowaniu gór i orogenezie. Góry powstają w wyniku deformacji i wypiętrzenia skorupy ziemskiej. Istnieją dwa rodzaje procesów budowania gór: 1) budowanie gór na zbieżnych granicach i 2) budowanie gór wewnątrz płyt.

 1. Budowa gór na granicy zbieżnej ma miejsce, gdy zderzają się dwie płyty tektoniczne, powodując wypiętrzenie i deformację. Najbardziej znanym przykładem tego typu budownictwa górskiego jest pasmo górskie Himalajów. Subkontynent indyjski zderzył się z płytą euroazjatycką, powodując wypiętrzenie Himalajów.
 2. Wewnątrzpłytowe budowanie gór ma miejsce, gdy płyta tektoniczna przesuwa się nad pióropuszem płaszcza. Gdy płyta przesuwa się nad pióropuszem, magma unosi się na powierzchnię, tworząc wyspy wulkaniczne i łańcuch gór. Wyspy Hawajskie są przykładem wewnątrzpłytowego budownictwa górskiego.

Tektonika płyt odgrywa również rolę w tworzeniu innych struktur geologicznych, takich jak doliny ryftowe i rowy oceaniczne. W dolinach ryftowych skorupa jest rozrywana przez siły tektoniczne, powodując powstanie doliny. Rowy oceaniczne tworzą się w strefach subdukcji, gdzie jedna płyta tektoniczna wpycha się pod drugą i w głąb płaszcza. Gdy płyta opada, wygina się i tworzy głęboki rów.

Tektonika płyt i cykl skalny

Tektonika płyt i cykl rockowy to ściśle powiązane procesy kształtujące powierzchnię Ziemi i skład jej skorupy. The Cykl rockowy opisuje przemianę skał z jednego typu w inny w wyniku procesów geologicznych, takich jak zwietrzenie, erozja, ciepło i ciśnienie oraz topienie i krzepnięcie. Tektonika płyt odgrywa znaczącą rolę w cyklu skalnym poprzez recykling i zmianę skorupy ziemskiej poprzez procesy subdukcji, kolizji i ryftu.

Strefy subdukcji to obszary, w których jedna płyta tektoniczna jest wciskana pod drugą i są one związane z powstawaniem łuków wulkanicznych i łuków wyspowych. Gdy płyta subdukcyjna schodzi do płaszcza, nagrzewa się i uwalnia wodę, co obniża temperaturę topnienia otaczających skał i wytwarza magmę. Magma wypływa na powierzchnię i tworzy wulkany, które uwalniają do atmosfery nowe minerały i gazy.

Strefy kolizji występują tam, gdzie zbiegają się dwie płyty tektoniczne i unoszą skorupę, prowadząc do powstania pasm górskich. Na przykład zderzenie płyt indyjskiej i euroazjatyckiej doprowadziło do powstania pasma górskiego Himalajów. Proces ten powoduje również metamorfizm skał, ponieważ intensywne ciepło i ciśnienie powstałe podczas zderzenia przekształcają je w nowe typy skał.

Strefy ryftów to obszary, w których płyty tektoniczne oddalają się od siebie, co prowadzi do powstania nowych basenów oceanicznych i grzbietów śródoceanicznych. W miarę oddalania się płyt skorupa staje się cieńsza, a magma unosi się, wypełniając lukę, ostatecznie krzepnąc i tworząc nową skorupę. Proces ten powoduje aktywność wulkaniczną i może prowadzić do powstawania nowych złoża minerałów.

Podsumowując, tektonika płyt napędza cykl skalny, tworząc nową skorupę, poddając recyklingowi starą skorupę i przekształcając skały poprzez procesy subdukcji, kolizji i ryftu.

Tektonika płyt i ewolucja życia

Tektonika płyt odegrała znaczącą rolę w ewolucji życia na Ziemi. Ukształtowało środowisko planety i z biegiem czasu umożliwiło rozwój i dywersyfikację życia. Oto kilka sposobów, w jakie tektonika płyt wpłynęła na ewolucję życia:

 1. Tworzenie kontynentów: Tektonika płyt spowodowała powstawanie kontynentów i ich ruch w czasie. Oddzielenie i zderzenie kontynentów stworzyło różnorodne siedliska, w których ewoluują różne typy organizmów.
 2. Zmiana klimatu: Tektonika płyt wpływa na zmianę klimatu, zmieniając rozmieszczenie lądów i mórz oraz wzorce cyrkulacji oceanów i atmosfery. Wpłynęło to na ewolucję gatunków, tworząc nowe siedliska i zmieniając warunki środowiskowe.
 3. Biogeografia: Ruch kontynentów stworzył bariery i ścieżki migracji gatunków, prowadząc do rozwoju unikalnych ekosystemów i wzorców biogeograficznych.
 4. Wulkanizm: Tektonika płyt doprowadziła do powstania wulkanów, które przyczyniły się do ewolucji życia, zapewniając nowe siedliska i glebę bogatą w składniki odżywcze.

Ogólnie rzecz biorąc, tektonika płyt odegrała kluczową rolę w kształtowaniu środowiska Ziemi i tworzeniu warunków niezbędnych do ewolucji i dywersyfikacji życia.

Tektonika płyt i zasoby mineralne

Tektonika płyt odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu i dystrybucji zasobów mineralnych. Złoża rudyw tym metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platynaa także metale przemysłowe, takie jak miedź, cynki ołów są często kojarzone z granicami płyt tektonicznych.

Na zbieżnych granicach płyt strefy subdukcji mogą wytwarzać minerały na dużą skalę depozyty, w tym miedź porfirowa, złoto i srebro epitermiczne oraz ogromne złoża siarczków. Złoża te powstają przez płyny hydrotermalne które są uwalniane z płyty subdukcyjnej i leżącego nad nią klina płaszcza, powodując wytrącanie się minerałów w otaczających skałach.

Ponadto grzbiety śródoceaniczne, gdzie tworzy się nowa skorupa oceaniczna, mogą zawierać złoża minerałów siarczkowych bogatych w miedź, cynk i inne metale. Osady te powstają w wyniku kominów hydrotermalnych, które uwalniają bogate w minerały płyny do otaczającej wody morskiej.

Tektonika płyt wpływa również na powstawanie złóż węglowodorów, takich jak ropa i gaz. Osady te często występują w basenach sedymentacyjnych, które są związane z dolinami ryftowymi, obrzeżami pasywnymi i obrzeżami zbieżnymi. Bogate w substancje organiczne skały osadowe z czasem zostają zakopane i nagrzane, co prowadzi do powstania węglowodorów.

Ogólnie rzecz biorąc, tektonika płyt jest kluczowym czynnikiem w powstawaniu i dystrybucji zasobów mineralnych, a zrozumienie procesów geologicznych związanych z granicami płyt jest niezbędne do identyfikacji i eksploatacji tych zasobów.

hotspoty

Chociaż większość aktywności wulkanicznej Ziemi koncentruje się wzdłuż granic płyt lub w ich sąsiedztwie, istnieje kilka ważnych wyjątków, w których aktywność ta zachodzi w obrębie płyt. Najbardziej godnymi uwagi przykładami są liniowe łańcuchy wysp o długości tysięcy kilometrów, które występują z dala od granic płyt. Te łańcuchy wysp rejestrują typową sekwencję zmniejszania się wysokości wzdłuż łańcucha, od wyspy wulkanicznej przez rafę brzegową do atolu i wreszcie do zanurzonej góry podwodnej. Aktywny wulkan zwykle znajduje się na jednym końcu łańcucha wysp, a stopniowo starsze wygasłe wulkany występują wzdłuż reszty łańcucha. Kanadyjski geofizyk J. Tuzo Wilson i amerykański geofizyk W. Jason Morgan wyjaśnili takie cechy topograficzne jako wynik gorących punktów.

Główne płyty tektoniczne tworzące litosferę Ziemi. Zlokalizowanych jest także kilkadziesiąt gorących punktów, w których pod płytami unoszą się smugi gorącego materiału płaszcza.Encyclopædia Britannica, Inc.

strefy trzęsień ziemi; wulkanyStrefy trzęsień ziemi na świecie występują w czerwonych pasmach i w dużej mierze pokrywają się z granicami ziemskich płyt tektonicznych. Czarne kropki oznaczają aktywne wulkany, natomiast otwarte kropki oznaczają nieaktywne.Encyclopædia Britannica, Inc.

Liczba tych punktów zapalnych jest niepewna (szacunki wahają się od 20 do 120), ale większość z nich występuje w obrębie płyty, a nie na jej granicy. Uważa się, że gorące punkty są powierzchniowym wyrazem gigantycznych chmur ciepła, zwanych pióropuszami płaszcza, które wznoszą się z głębi płaszcza, prawdopodobnie od granicy rdzeń-płaszcz, około 2,900 km (1,800 mil) pod powierzchnią. Uważa się, że pióropusze te są nieruchome w stosunku do poruszających się po nich płyt litosfery. Wulkan buduje się na powierzchni płyty bezpośrednio nad pióropuszem. Jednak w miarę przesuwania się płyty wulkan oddziela się od leżącego pod nim źródła magmy i wygasa. Wygasłe wulkany ulegają erozji w miarę ochładzania się i opadnięcia, tworząc otoczone rafy i atole, a ostatecznie opadają pod powierzchnię morza, tworząc górę podwodną. W tym samym czasie bezpośrednio nad pióropuszem płaszcza tworzy się nowy aktywny wulkan.

Schemat przedstawiający proces powstawania atolu. Atole powstają z pozostałości po tonących wyspach wulkanicznych.Encyclopædia Britannica, Inc.

Najlepszy przykład tego procesu zachował się w łańcuchu gór podmorskich Hawajów-Cesarza. Pióropusz znajduje się obecnie pod Hawajami, a liniowy łańcuch wysp, atoli i gór podwodnych rozciąga się 3,500 km (2,200 mil) na północny zachód do Midway i dalsze 2,500 km (1,500 mil) na północny-północny zachód do Rówu Aleuckiego. Wiek, w którym wymarł wulkan w tym łańcuchu, staje się coraz starszy wraz ze wzrostem odległości od Hawajów – jest to kluczowy dowód potwierdzający tę teorię. Wulkanizm gorących punktów nie ogranicza się do basenów oceanicznych; występuje również w obrębie kontynentów, jak w przypadku Parku Narodowego Yellowstone w zachodniej części Ameryki Północnej.

Pomiary sugerują, że gorące punkty mogą przemieszczać się względem siebie, czego nie przewiduje klasyczny model opisujący ruch płyt litosfery nad nieruchomymi pióropuszami płaszcza. Doprowadziło to do wyzwań dla tego klasycznego modelu. Co więcej, związek między gorącymi punktami a smugami jest przedmiotem gorącej dyskusji. Zwolennicy modelu klasycznego utrzymują, że te rozbieżności wynikają z efektu cyrkulacji płaszcza podczas wznoszenia się pióropuszy, procesu zwanego wiatrem płaszczowym. Dane z modeli alternatywnych sugerują, że wiele pióropuszów nie jest głęboko zakorzenionych. Zamiast tego dostarczają dowodów na to, że wiele pióropuszów płaszcza występuje w postaci liniowych łańcuchów wprowadzających magmę do pęknięć, jest wynikiem stosunkowo płytkich procesów, takich jak lokalna obecność płaszcza bogatego w wodę, wynika z izolacyjnych właściwości skorupy kontynentalnej (co prowadzi do gromadzenia się ciepło uwięzionego płaszcza i dekompresja skorupy) lub wynikają z niestabilności na styku skorupy kontynentalnej i oceanicznej. Ponadto niektórzy geolodzy zauważają, że wiele procesów geologicznych, które inni przypisują zachowaniu pióropuszów płaszcza, można wytłumaczyć innymi siłami.

Listy referencyjne

 1. Condie, KC (2019). Tektonika płyt: bardzo krótkie wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Oksfordzkiego.
 2. Cox, A. i Hart, RB (1986). Tektonika płyt: jak to działa. Publikacje naukowe Blackwell.
 3. Oreskes, N. (2003). Tektonika płyt: historia współczesnej teorii Ziemi od wtajemniczonych. Prasa Westview.
 4. Stern, RJ i Moucha, R. (2019). Tektonika płyt i historia Ziemi. Johna Wileya i synów.
 5. Torsvik, TH i fiuty, LRM (2017). Historia Ziemi i tektonika płyt: wprowadzenie do geologii historycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge.
 6. Van der Pluijm, BA i Marshak, S. (2018). Struktura Ziemi: wprowadzenie do geologia strukturalna i tektonika. WWNorton & Company.
 7. Wicander, R. i Monroe, JS (2019). Geologia historyczna. Nauka Cengage’a.
 8. Winchester, JA i Floyd, Pensylwania (2005). Geochemia kontynentalnego magmatyzmu potasowego. Towarzystwo Geologiczne Ameryki.
 9. Ziegler, Pensylwania (1990). Atlas geologiczny Europy Zachodniej i Środkowej. Międzynarodowy Shell Ropa naftowa Maatschappij BV.