Wolfram, w układzie okresowym oznaczany skrótem W, to rzadki i cenny metal znany ze swoich wyjątkowych właściwości fizycznych i chemicznych. Ruda wolframu odnosi się do naturalnej skały lub minerału zawierającego wolfram w postaci złożonej. Wolfram powszechnie występuje w przyrodzie w postaci wolframianów, takich jak szelit (CaWO4) i wolframit [(Fe,Mn)WO4]. Jest ważnym metalem przemysłowym, szeroko stosowanym w różnych zastosowaniach ze względu na wysoką temperaturę topnienia, doskonałą przewodność cieplną i elektryczną oraz niezwykłą wytrzymałość i twardość.

Wolfram ma długą historię stosowania, sięgającą XVIII wieku. Początkowo był używany do produkcji stopów stali, ale z biegiem czasu jego zastosowanie rozszerzyło się, obejmując szeroki zakres zastosowań. Wolfram jest powszechnie stosowany w produkcji przewodów elektrycznych, żarówek i styków elektrycznych ze względu na jego wysoką temperaturę topnienia i przewodność elektryczną. Jest również szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i obronnym do produkcji narzędzi ze stali szybkotnącej, elementów rakiet i pocisków przeciwpancernych ze względu na jego wyjątkową wytrzymałość i trwałość.

Rudę wolframu wydobywa się zazwyczaj metodami podziemnymi lub odkrywkowymi, w zależności od lokalizacji i jakości złoża. Po ekstrakcji ruda jest przetwarzana różnymi technikami, w tym kruszenie, mielenie i flotacja, w celu oddzielenia minerału wolframu od innych zanieczyszczeń. Wyekstrahowany koncentrat wolframu jest następnie przetwarzany dalej na tlenek wolframu, który jest podstawowym produktem pośrednim stosowanym w produkcji wolframu metalicznego i jego stopów.

Wolfram jest uważany za metal krytyczny i strategiczny ze względu na jego ograniczoną dostępność i znaczenie w wielu nowoczesnych technologiach. W związku z tym wydobycie i przetwarzanie wolframu podlegają surowym przepisom dotyczącym ochrony środowiska i praktykom zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić odpowiedzialne wydobycie i wykorzystanie. Światowa produkcja rudy wolframu jest stosunkowo niewielka w porównaniu z innymi metalami, a największym producentem są Chiny, a następnie Rosja, Kanada i Boliwia.

Podsumowując, ruda wolframu jest cennym zasobem, który jest wydobywany i przetwarzany w celu wydobycia wolframu, metalu o wyjątkowych właściwościach fizycznych i chemicznych. Wolfram ma szeroki zakres zastosowań przemysłowych i ma kluczowe znaczenie dla wielu nowoczesnych technologii. Odpowiedzialne praktyki wydobycia i przetwarzania są ważne, aby zapewnić zrównoważony rozwój i dostępność tego cennego metalu w przyszłości.

Wolframit

Geologia i Mineralogia

Rudę wolframu zwykle można znaleźć w połączeniu z innymi minerały i skały w różnych warunkach geologicznych. Geologia i mineralogia wolframu złoża rudy może się różnić w zależności od rodzaju depozytu, który można podzielić na trzy główne typy: skarn, żyły/sztuka i porfir.

 1. skarnowie depozyty: Złoża Skarna powstają, gdy płyny hydrotermalne bogate w wolfram, między innymi minerałami, oddziałują ze skałami bogatymi w węglany, takimi jak wapień or marmur. Minerały zawierające wolfram, takie jak scheelit lub wolframit, mogą wytrącać się w skałach skarnowych, tworząc złoża rudy. Złoża Skarn charakteryzują się zazwyczaj strefami metamorfizmu kontaktowego, w których płyny hydrotermalne zmieniły otaczające skały i utworzyły odrębne zbiorowiska minerałów.
 2. Osady żył/sztucznych: Osady żył/sztucznych powstają w wyniku przedostawania się płynów bogatych w wolfram do pęknięć błędy w skorupie ziemskiej. Płyny te mogą osadzać minerały zawierające wolfram, tworząc struktury przypominające żyły lub sieć zmineralizowanych pęknięć zwanych szkieletem. Osady żył/sztucznych zwykle znajdują się w granit lub inne natrętne skały, a także mogą zawierać inne minerały, takie jak kwarc, molibdenit, fluoryt, oprócz minerałów wolframu.
 3. Osady porfiru: Osady porfiru powstają w wyniku wtargnięcia płynów bogatych w wolfram do dużych ciał magmowych, zwanych porfirami, które są zwykle związane z łukami magmowymi lub strefami subdukcji. Płyny te mogą osadzać minerały zawierające wolfram, a także inne minerały, takie jak miedź, złotoi molibden w skałach porfirowych. Osady porfiru charakteryzują się rozproszonym wzorem mineralizacji, gdzie minerały rudy są rozproszone po całej skale, a nie skupione w żyłach.

Najpopularniejszymi minerałami wolframu występującymi w złożach rud wolframu są scheelit (CaWO4) i wolframit [(Fe,Mn)WO4]. Scheelit jest minerałem wolframianu wapnia i zwykle występuje w złożach skarnowych i żył/sztandaru, podczas gdy wolframit jest minerałem wolframinianu żelazowo-manganowego i powszechnie występuje w złożach żył/sztandaru i porfiru. Inne minerały wolframu, które mogą występować w mniejszych ilościach, obejmują ferberyt, huebneryt i wolfram.

Mineralogia złóż rud wolframu jest ważnym czynnikiem przy określaniu metod przetwarzania stosowanych do ekstrakcji wolframu z rudy. Różne minerały mogą wymagać różnych technik wzbogacania, takich jak separacja grawitacyjna, flotacja i separacja magnetyczna, w celu zatężenia minerałów wolframu i usunięcia zanieczyszczeń.

Ogólnie rzecz biorąc, geologia i mineralogia złóż rud wolframu może się znacznie różnić w zależności od rodzaju i lokalizacji złoża, a zrozumienie tych czynników ma kluczowe znaczenie dla poszukiwania, wydobycia i przetwarzania rud wolframu.

Wolframit

Minerały rudy wolframu (W).

Złoża rud wolframu (W) mogą zawierać różnorodne minerały zawierające wolfram, ale najczęściej spotykanymi są szeelit (CaWO4) i wolframit [(Fe,Mn)WO4). Minerały te są głównymi źródłami produkcji wolframu i zwykle występują w różnych typach złóż i warunkach geologicznych.

 1. Scelit (CaWO4): Scheelit jest minerałem wolframianu wapnia i jest najpowszechniejszym minerałem wolframu. Zwykle tworzy się w złoża hydrotermalne, takie jak skarny i osady żył/sztucznych. Scheelit jest zwykle bezbarwny do jasnożółtego, ale można go również znaleźć w odcieniach brązu, pomarańczy lub zieleni. Ma stosunkowo wysoki ciężar właściwy, wahający się od 5.9 do 6.1 i jest stosunkowo łatwy do oddzielenia od innych minerałów za pomocą technik separacji grawitacyjnej.
 2. Wolframit [(Fe,Mn)WO4]: Wolframit jest minerałem wolframianu żelaza i manganu i jest kolejnym ważnym źródłem wolframu. Zwykle tworzy się w osadach żył hydrotermalnych / sztormów i może również występować w osadach porfiru. Wolframit ma zwykle kolor od ciemnobrązowego do czarnego i ma wyższy ciężar właściwy, wahający się od 7.1 do 7.5, co czyni go stosunkowo ciężkim. Wolframit może mieć różne składy chemiczne, przy różnych proporcjach żelazo (Fe) i mangan (Mn) i dzieli się na dwa główne typy w oparciu o stosunek Fe:Mn: ferberyt, który ma wyższą zawartość Fe i huebneryt, który ma wyższą zawartość Mn.
 3. ferberyt [FeWO4]: Ferberyt jest minerałem wolframianu żelaza i jest rodzajem wolframitu o wyższej zawartości Fe. Zwykle występuje w osadach żył/sztucznych i ma kolor od ciemnobrązowego do czarnego. Ferberyt ma wysoki ciężar właściwy, wahający się od 7.4 do 7.6 i często jest kojarzony z innymi minerałami, takimi jak kwarc, małyi fluoryt.
 4. huebneryt [MnWO4]: Huebneryt jest minerałem wolframianu manganu i jest innym rodzajem wolframitu o wyższej zawartości Mn. Zwykle występuje w osadach żył/sztucznych i ma kolor od ciemnobrązowego do czarnego. Huebnerite ma wysoki ciężar właściwy, wahający się od 7.1 do 7.3 i często jest kojarzony z innymi minerałami, takimi jak kwarc, mika i fluoryt.

Są to najpowszechniejsze minerały wolframu występujące w złożach rud wolframu, ale inne minerały wolframu, takie jak wolfram (WO3·H2O) i stolzyt (PbWO4), może występować także w mniejszych ilościach. Specyficzna mineralogia złóż wolframu może się różnić w zależności od warunków geologicznych, a zrozumienie składu i właściwości tych minerałów jest ważne dla wydobycia i przetwarzania rud wolframu.

Scelit

Występowanie i dystrybucja

Złoża rud wolframu (W) występują w różnych regionach świata, a niektóre kraje są głównymi producentami wolframu. Występowanie i rozmieszczenie złóż wolframu jest ściśle związane z geologią i historią tektoniczną regionu. Złoża wolframu są zwykle powiązane z określonymi rodzajami skał i warunkami geologicznymi, a główne procesy tworzenia rudy obejmują procesy magmowe, hydrotermalne i metamorficzne.

 1. Złoża magmowe: Wolfram może gromadzić się we wtrąceniach magmowych, takich jak granity i pegmatyty, które powstają w wyniku chłodzenia i krystalizacji stopionej skały. Magmy bogate w wolfram mogą krystalizować, tworząc minerały zawierające wolfram, takie jak scheelit i wolframit, które mogą gromadzić się w określonych strefach w obrębie intruzji. Złoża wolframu magmowego są stosunkowo rzadkie, ale mogą być wysokiej jakości i istotne ekonomicznie.
 2. Osady hydrotermalne: Procesy hydrotermalne z udziałem gorącej wody i płynów mogą powodować osadzanie się minerałów wolframu w żyłach i systemach szkieletowych. Te złoża hydrotermalne mogą występować w różnych typach skał, w tym skały osadowe, Skały metamorficzne, skały magmowe. Hydrotermalne złoża wolframu są zwykle powiązane z określonymi typami systemów mineralizacji, takimi jak skarny, greisensy i żyły kwarcowe, i często powstają w połączeniu z innymi rudami metali, takimi jak cyna, miedź i molibden.
 3. Złoża metamorficzne: Wolfram może być również skoncentrowany podczas procesów metamorficznych, które obejmują zmiana istniejących skał pod wpływem ciepła, ciśnienia i reakcji chemicznych. Metamorficzne złoża wolframu mogą tworzyć się w regionach o wysokim stopniu metamorfizmu, na przykład w rdzeniach góra pasmach lub w strefach kontaktu różnych typów skał. Metamorficzne złoża wolframu są zwykle kojarzone z określonymi typami skał metamorficznych, takimi jak łupki i gnejsy, i można je znaleźć zarówno na terenach metamorficznych o wysokiej, jak i niskiej jakości.

Dystrybucja złóż wolframu jest szeroko rozpowszechniona, a głównymi krajami produkującymi są Chiny, Rosja, Kanada, Boliwia i Portugalia. Chiny są największym producentem wolframu i odpowiadają za znaczną część światowej produkcji wolframu. Inne kraje, takie jak Rosja i Kanada, również posiadają znaczne zasoby i produkcję wolframu. Złoża wolframu można znaleźć także w mniejszych ilościach w innych regionach świata.

Należy zauważyć, że złoża wolframu mogą się znacznie różnić pod względem gatunku, mineralogii i opłacalności ekonomicznej. Niektóre złoża mogą zawierać rudę wysokiej jakości, którą można łatwo wydobyć i przetworzyć, podczas gdy inne mogą zawierać rudę niższej jakości, która wymaga bardziej złożonych i kosztownych metod wydobycia. Występowanie i rozmieszczenie złóż wolframu stale się zmienia w miarę odkrywania nowych złóż oraz ciągłego rozwoju technologii wydobycia i przetwarzania.

ferberyt

Ekstrakcja i przetwarzanie

Wydobywanie i przetwarzanie rudy wolframu obejmuje kilka etapów, w tym wydobycie, wzbogacanie rudy i obróbkę metalurgiczną. Konkretne stosowane metody mogą się różnić w zależności od rodzaju i gatunku rudy wolframu, a także względów ekonomicznych i środowiskowych złoża.

 1. Górnictwo: Rudę wolframu wydobywa się zazwyczaj metodami wydobycia podziemnego, ponieważ złoża wolframu często znajdują się na znacznych głębokościach pod powierzchnią. Wiąże się to z kopaniem tuneli i szybów w celu uzyskania dostępu do złoża rudy. W zależności od charakterystyki złoża metody wydobycia mogą obejmować wydobycie odkrywkowe, wydobycie metodą odkrywkową lub zawałowanie blokowe. Rudę zazwyczaj transportuje się na powierzchnię w celu dalszej obróbki.
 2. Wzbogacanie rudy: Po wydobyciu rudy na powierzchnię zwykle poddaje się ją wzbogacaniu, które polega na usunięciu zanieczyszczeń i uszlachetnieniu rudy do wyższej klasy. Typowe metody wzbogacania rudy wolframu obejmują separację grawitacyjną, separację magnetyczną i flotację. Metody separacji grawitacyjnej, takie jak stoły osadzające i wytrząsające, są powszechnie stosowane w przypadku gruboziarnistej rudy wolframu, natomiast separacja magnetyczna może być stosowana do usuwania minerałów magnetycznych z rudy. Do oddzielenia drobnoziarnistej rudy wolframu od minerałów skały płonnej często stosuje się flotację.
 3. Obróbka metalurgiczna: Po wzbogaceniu ruda wolframu jest poddawana dalszej obróbce metodami metalurgicznymi w celu otrzymania koncentratu wolframu, który jest produktem końcowym wykorzystywanym do dalszego przetwarzania. Najpopularniejszą metodą produkcji koncentratu wolframu jest prażenie i ługowanie. Prażenie polega na podgrzaniu koncentratu do wysokich temperatur w celu przekształcenia minerałów wolframu w kwas wolframowy, który można ługować wodą lub innymi chemikaliami w celu rozpuszczenia rozpuszczalnego kwasu wolframowego. Powstały roztwór można dalej przetwarzać w celu wytworzenia parawolframianu amonu (APT) lub trójtlenku wolframu (WO3), które są głównymi handlowymi produktami wolframu.
 4. Inne metody przetwarzania: W zależności od konkretnych wymagań i zastosowań można zastosować dodatkowe metody przetwarzania w celu dalszego udoskonalenia produktów wolframowych. Na przykład APT można przekształcić w wolfram metaliczny w procesie zwanym redukcją, w którym do redukcji APT do proszku wolframu stosuje się wodór lub węgiel. Proszek wolframu można dalej przetwarzać technikami metalurgii proszków w celu wytworzenia różnych produktów wolframu, takich jak stopy wolframu, węglik wolframu i włókna wolframowe.

Należy pamiętać, że wydobycie i przetwarzanie rudy wolframu może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo, taki jak zakłócanie gruntów, zanieczyszczenie wody oraz problemy z bezpieczeństwem i higieną pracy. Aby zminimalizować te skutki i zapewnić zrównoważone wydobycie i przetwarzanie rudy wolframu, należy wdrożyć odpowiednie praktyki zarządzania środowiskowego i społecznego, w tym zgodność z przepisami, rekultywację i rekultywację obszarów zaminowanych oraz odpowiedzialne usuwanie odpadów.

Huebneryt z kwarcem

Właściwości i charakterystyka

Wolfram (W) to rzadki i gęsty pierwiastek metaliczny znany ze swoich wyjątkowych właściwości i właściwości. Niektóre z kluczowych właściwości wolframu obejmują:

 1. Wysoka temperatura topnienia: Wolfram ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich znanych pierwiastków, wynoszącą 3,422 stopnie Celsjusza (6,192 stopni Fahrenheita). Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych, na przykład w przemyśle lotniczym i obronnym, gdzie materiały muszą wytrzymywać ekstremalne temperatury.
 2. Duża gęstość: Wolfram jest jednym z najgęstszych pierwiastków, jego gęstość wynosi 19.3 grama na centymetr sześcienny. Wysoka gęstość zapewnia mu doskonałą wytrzymałość mechaniczną i wytrzymałość, dzięki czemu nadaje się do stosowania w ciężkich maszynach i sprzęcie.
 3. Twardość i odporność na zużycie: Wolfram jest bardzo twardym i odpornym na zużycie materiałem, którego twardość wynosi od 7.5 do 9.5 w skali Mohsa, w zależności od formy i składu. Wolfram jest powszechnie stosowany w narzędziach skrawających, materiałach ściernych i powłokach odpornych na zużycie ze względu na jego wysoką twardość i odporność na zużycie.
 4. Doskonała przewodność elektryczna: Wolfram ma wysoką przewodność elektryczną, dzięki czemu nadaje się do zastosowań elektrycznych i elektronicznych. Wolfram jest często stosowany w przewodach elektrycznych, żarnikach żarówek oraz w produkcji styków elektrycznych i elektrod.
 5. Dobra przewodność cieplna: Wolfram ma wysoką przewodność cieplną, co czyni go doskonałym materiałem do przewodzenia ciepła. Wolfram jest stosowany w zastosowaniach wysokotemperaturowych, na przykład w produkcji radiatorów do urządzeń elektronicznych oraz w przemyśle lotniczym.
 6. Odporność chemiczna: Wolfram jest wysoce odporny na korozję chemiczną, dzięki czemu nadaje się do stosowania w środowiskach korozyjnych. Wolfram jest często stosowany w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, a także do produkcji przewodów elektrycznych i komponentów, które muszą wytrzymać trudne warunki chemiczne.
 7. Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej: Wolfram ma niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, co oznacza, że ​​rozszerza się bardzo nieznacznie po podgrzaniu. Ta właściwość sprawia, że ​​wolfram nadaje się do zastosowań, w których stabilność wymiarowa ma kluczowe znaczenie, na przykład w precyzyjnych instrumentach i narzędziach.
 8. Właściwości ekranowania przed promieniowaniem: Wolfram ma doskonałe właściwości ekranowania przed promieniowaniem ze względu na dużą gęstość i wysoką liczbę atomową. Wolfram jest stosowany w zastosowaniach, w których wymagana jest ochrona przed promieniowaniem, na przykład w przemyśle medycznym i nuklearnym.

Ogólnie rzecz biorąc, unikalne połączenie wysokiej temperatury topnienia, dużej gęstości, twardości, doskonałej przewodności elektrycznej i cieplnej, odporności chemicznej oraz właściwości ekranowania przed promieniowaniem sprawia, że ​​wolfram jest bardzo cennym i wszechstronnym materiałem w różnych zastosowaniach przemysłowych i technologicznych.

Zastosowania i aplikacje

Wolfram (W) ma szeroki zakres zastosowań i zastosowań w różnych gałęziach przemysłu ze względu na swoje wyjątkowe właściwości i cechy. Niektóre z typowych zastosowań i zastosowań wolframu obejmują:

 1. Zastosowania elektryczne i elektroniczne: Wolfram jest stosowany w przewodach elektrycznych, żarnikach żarówek oraz w produkcji styków elektrycznych i elektrod ze względu na jego wysoką przewodność elektryczną i odporność na wysokie temperatury.
 2. Narzędzia skrawające i materiały ścierne: Wolfram jest używany do produkcji narzędzi skrawających, takich jak wiertła, piły i ściernice, ze względu na jego wysoką twardość i odporność na zużycie. Węglik wolframu, związek wolframu, jest również szeroko stosowany w narzędziach skrawających i materiałach ściernych.
 3. Zastosowania lotnicze i obronne: Wolfram jest stosowany w przemyśle lotniczym i obronnym do różnych zastosowań, takich jak produkcja materiałów wysokotemperaturowych, dysz rakietowych i pocisków przeciwpancernych, ze względu na wysoką temperaturę topnienia, gęstość i twardość.
 4. Żarnik w zastosowaniach oświetleniowych: Wolfram jest stosowany jako żarnik w lampach żarowych i lampach halogenowych ze względu na jego wysoką temperaturę topnienia i zdolność wytrzymywania wysokich temperatur bez topienia i parowania.
 5. Radiatory i zastosowania wysokotemperaturowe: Wolfram jest stosowany do produkcji radiatorów do urządzeń elektronicznych, a także do zastosowań wysokotemperaturowych, takich jak piece, elementy grzejne i termopary, ze względu na wysoką temperaturę topnienia i przewodność cieplną i stabilność w wysokich temperaturach.
 6. Komponenty samochodowe i lotnicze: Wolfram jest stosowany w produkcji różnych komponentów motoryzacyjnych i lotniczych, takich jak wały korbowe, obciążniki balastowe i obciążniki wyważające, ze względu na jego wysoką gęstość i właściwości mechaniczne.
 7. Zastosowania medyczne: Wolfram jest stosowany w zastosowaniach medycznych, takich jak osłona przed promieniowaniem sprzętu rentgenowskiego i tomografii komputerowej, a także w produkcji implantów i protez, ze względu na jego wysoką gęstość, właściwości ekranowania przed promieniowaniem i biokompatybilność.
 8. Przemysł chemiczny i petrochemiczny: Wolfram jest stosowany w przemyśle chemicznym i petrochemicznym do zastosowań takich jak katalizatory, elektrody i materiały wysokotemperaturowe, ze względu na jego odporność chemiczną, wysoką temperaturę topnienia i stabilność termiczną.
 9. Sprzęt sportowy: Wolfram jest używany do produkcji rzutek, ciężarków do kijów golfowych i ciężarków wędkarskich ze względu na jego dużą gęstość i małe rozmiary, co pozwala na precyzyjne rozłożenie ciężaru w tych zastosowaniach.
 10. Zastosowania wojskowe: Wolfram jest używany w zastosowaniach wojskowych, takich jak pociski przeciwpancerne i penetratory energii kinetycznej, ze względu na jego dużą gęstość i twardość.

To tylko niektóre z wielu zastosowań i zastosowań wolframu w różnych gałęziach przemysłu. Unikalna kombinacja właściwości wolframu, w tym jego wysoka temperatura topnienia, gęstość, twardość, przewodność elektryczna i cieplna, odporność chemiczna oraz właściwości ekranowania przed promieniowaniem, czyni go krytycznym i wszechstronnym materiałem w wielu zastosowaniach technologicznych i przemysłowych.

Podsumuj kluczowe punkty

 • Wolfram (W) jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, w tym wysoką temperaturę topnienia, gęstość, twardość, przewodność elektryczną i cieplną oraz odporność chemiczną.
 • Typowe zastosowania wolframu obejmują zastosowania elektryczne i elektroniczne, narzędzia skrawające i materiały ścierne, zastosowania w przemyśle lotniczym i obronnym, włókno w oświetleniu, radiatory i zastosowania wysokotemperaturowe, komponenty samochodowe i lotnicze, zastosowania medyczne, przemysł chemiczny i petrochemiczny, sprzęt sportowy i wojsko Aplikacje.
 • Wolfram jest stosowany w przewodach elektrycznych, żarnikach do lamp żarowych oraz w produkcji styków elektrycznych i elektrod.
 • Wolfram jest stosowany w narzędziach skrawających, takich jak wiertła i ściernice, ze względu na jego wysoką twardość i odporność na zużycie.
 • Wolfram jest stosowany w przemyśle lotniczym i obronnym do produkcji materiałów wysokotemperaturowych, dysz rakietowych i pocisków przeciwpancernych.
 • Wolfram jest stosowany jako żarnik w lampach żarowych i lampach halogenowych ze względu na jego wysoką temperaturę topnienia i odporność na wysokie temperatury.
 • Wolfram jest stosowany w radiatorach urządzeń elektronicznych i zastosowaniach wysokotemperaturowych, takich jak piece i elementy grzejne.
 • Wolfram jest stosowany w komponentach motoryzacyjnych i lotniczych, zastosowaniach medycznych, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, sprzęcie sportowym i zastosowaniach wojskowych.
 • Unikalne właściwości wolframu czynią go krytycznym i wszechstronnym materiałem w wielu zastosowaniach technologicznych i przemysłowych.