SPIS TREŚCI OGÓLNEJ

Braches Geologii

Geologia to naukowe badanie Ziemi, jej materiałów, procesów i historii. Jest to szeroka dziedzina, którą można podzielić na kilka gałęzi, z których każda koncentruje się na określonych aspektach składu, struktury i historii Ziemi. Oto niektóre z głównych gałęzi geologii:

 1. Geologia fizyczna: Ta gałąź zajmuje się badaniem materiałów ziemskich, m.in minerały i skałyoraz procesy kształtujące i modyfikujące powierzchnię Ziemi, takie jak zwietrzenieerozja, tektonika płyti aktywność wulkaniczna.
 2. Mineralogia: Mineralogia to nauka o minerałach, ich właściwościach, strukturze krystalicznej i zjawiskach występujących w przyrodzie. Mineralogowie identyfikują i klasyfikują minerały na podstawie ich właściwości fizycznych i chemicznych.
 3. Petrologia: Petrologia koncentruje się na badaniu skał, ich pochodzeniu, powstawaniu, klasyfikacji i procesach zachodzących prowadzić do ich transformacji z jednego typu w drugi.
 4. Geologia strukturalna: Geolodzy strukturalni badają deformacje skał i struktur geologicznych, takich jak błędy i marszczenie, starając się zrozumieć siły powodujące te deformacje i konsekwencje dla skorupy ziemskiej.
 5. Sedymentologia: Sedymentologia to nauka o skały osadowe oraz procesy związane z ich powstawaniem, w tym osadzanie, transport i diagenezę. Często zapewnia wgląd w przeszłe środowiska i historię Ziemi.
 6. Stratygrafia: Stratygrafia obejmuje badanie warstw skalnych (warstw) i ich kolejności chronologicznej, pomagając w ustaleniu względnej i bezwzględnej osi czasu historii Ziemi.
 7. Geomorfologia: Geomorfolodzy badają formy terenu i krajobrazy na powierzchni Ziemi, badając, jak są one kształtowane przez procesy geologiczne, takie jak erozja, wietrzenie i tektonika.
 8. Wulkanologia: Wulkanologia to nauka o wulkany, procesy wulkaniczne i formy terenu wulkanicznego. Obejmuje zrozumienie erupcji wulkanów, składu magmy i zagrożeń wulkanicznych.
 9. Geofizyka: Geofizyka stosuje zasady fizyki do badania wnętrza Ziemi i jej właściwości fizycznych, w tym sejsmiczność, grawitacja, pola magnetyczne i przewodność elektryczna.
 10. Geochemia: Geochemia bada rozmieszczenie i zachowanie pierwiastków i izotopów w skorupie ziemskiej oraz ich wpływ na procesy geologiczne.
 11. Paleontologia: Paleontologia zajmuje się badaniem przeszłego życia Skamieniałości, pomagając w rekonstrukcji historii i ewolucja życia na ziemi.
 12. Geologia środowiskowa: Geolodzy zajmujący się środowiskiem oceniają interakcje między geologią a środowiskiem, badając zagrożenia naturalne, zasoby wód gruntowych i wpływ człowieka na systemy ziemskie.
 13. Hydrogeologia: Hydrogeolodzy badają rozmieszczenie i ruch wód gruntowych w powierzchni oraz ich interakcję z formacjami geologicznymi.
 14. Geologia inżynierska: Geolodzy inżynierscy stosują zasady geologiczne w projektach inżynierii lądowej, oceniając zagrożenia geologiczne i zapewniając stabilność konstrukcji.
 15. Geologia planetarna: Geologia planetarna koncentruje się na geologii innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym i poza nim, w tym planet, księżyców, asteroid i komet.

Gałęzie te często nakładają się na siebie i uzupełniają, przyczyniając się do wszechstronnego zrozumienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi. Geolodzy wykorzystują swoją wiedzę do rozwiązywania różnych wyzwań, od eksploracji zasobów po ochronę środowiska i ocenę zagrożeń.

Geologia historyczna

WULKANOLOGIA

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

PALEONTOLOGIA

ZŁOŻA MINERALNE

PETROLOGIA

Zasoby naturalne

GEOLOGIA NAFTOWA

GEOLOGIA STRUKTURALNA

RUDY MINERAŁOWE

GEOFIZYKA

HYDROGEOLOGIA

SEDYMENTOLOGIA